Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki najmu oraz użytkowania samochodu, zwanego dalej samochodem. Umowa zostaje zawarta na czas określony pomiędzy firmą Cargo Rent Jan Wójcik, Michał Golik Spółka Cywilna NIP: REGON: zwanym dalej Wynajmującym a Najemcą .
 2. Najemcą może zostać:
  1. Osoba fizyczna
  2. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
  3. Osoba prawna
  4. Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
 3. Użytkownikiem samochodu może być osoba fizyczna, która:
  1. Posiada ukończone 21 lat, stałe miejsce zamieszkania oraz stałe zatrudnienie
  2. Posiada ważny dowód osobisty/paszport oraz prawo jazdy respektowane na terenie RP.
  3. Okaże Wynajmującemu Kartę Kredytową
 4. Użytkownik może podpisać Umowę najmu w imieniu Najemcy tylko pod warunkiem, że uzyska on pisemną zgodę do reprezentowania Najemcy.
 5. Najemca wyraża zgodę na zasięganie przez Wynajmującego wiarygodności płatniczej Najemcy w biurach informacji gospodarczej na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych.
 6. Najemca dokonuje rezerwacji w biurze Wynajmującego lub telefonicznie lub przez formularz zgłoszeniowy online.
 7. Rezerwacja obowiązuje po potwierdzeniu przez Wynajmującego przyjęcia rezerwacji.
 8. Rezerwacja jest ważna do wyznaczonego przez Najemcę czasu wydania samochodu.
 9. Samochód wydawany jest na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego określający jego stan, poziom paliwa, wyposażenie, ewentualne uszkodzenia
 10. Użytkownik zobowiązany jest do:
  1. Każdorazowego posiadania przy sobie ważnych dokumentów uprawniających do prowadzenia samochodu, dowód rejestracyjny, polisę OC oraz umowę najmu użytkowanego samochodu.
  2. Zabezpieczania samochodu oraz jego wyposażenia przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie pojazdu, zabezpieczanie poza samochodem dowodu rejestracyjnego, kluczyków oraz pozostawianie samochodu na parkingu strzeżonym lub zamykanej posesji).
  3. Bieżącej kontroli oraz wykonywania własnym kosztem uzupełnień płynów eksploatacyjnych samochodu oraz kontroli cieśnienia w oponach oraz prawidłowego działania świateł.
  4. Przestrzegania zasad ruchu drogowego
  5. Stosowania paliwa zgodnie z specyfiką silnika samochodu podaną w rubryce dowodu rejestracyjnego P3
  6. Korzystania z samochodu zgodnie z zasadami prawidłowej eksploatacji
 11. W trakcie najmu zabrania się w szczególności:
  1. Palenia tytoniu lub e-papierosa w samochodzie
  2. Holowanie innych pojazdów i przyczep.
  3. Kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu, substancji odurzających, psychotropowych, lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii
  4. Wprowadzania w samochodzie jakichkolwiek modyfikacji lub samodzielne podejmowanie napraw
  5. Podnajmowania samochodu innym osobom
  6. Przewożenia zwierząt wewnątrz samochodu
  7. Wykorzystanie samochodu w sposób niezgodny z prawem, bądź w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, w szczególności wykorzystania samochodu w rajdach, wyścigach i innych tego typu imprezach
  8. Przekraczanie dopuszczalnej ładowności samochodu
  9. Zakłócania działania urządzeń GPS lub jego zagłuszanie
 12. Obowiązki najemcy

 13. W przypadku wykorzystania pojazdu niezgodny z regulaminem Wynajmujący ma prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez zwrotu pieniędzy Najemcy za niewykorzystany okres najmu.
 14. Kosztów paliwa, płynów eksploatacyjnych, spalonych żarówek, oraz naprawy bądź wymiany opon (koniecznie na takiego samego typu jak w samochodzie) pokrywa Najemca.
 15. Najemca wyraża zgodę na fakt, że samochód jest objęty monitoringiem GPS.
 16. Najemca otrzymuje od Wynajmującego samochód sprawny technicznie, w stanie umożliwiającym jego prawidłową eksploatację i zobowiązany jest do oddania samochodu w stanie nie pogorszonym pomijając normatywne zużycie.
 17. Najemca ma obowiązek zwrócić samochód w stanie nie pogorszonym niż zostało to określone w protokole zdawczo-odbiorczym – pkt. 9 Regulaminu
 18. Najemca ma prawo wyjechać poza granice RP tylko do krajów należących do Unii Europejskiej pod warunkiem uzyskania zgody Wynajmującego i uiszczenia opłaty dodatkowej. W innym przypadku zostanie naliczona kara umowna przewidziana w cenniku oraz samochód zostanie odebrany na koszt najemcy.
 19. W przypadku awarii, kolizji, wypadku lub kradzieży samochodu Najemca zobowiązany jest do bezzwłocznego powiadomienia Wynajmującego oraz najbliższej jednostki Policji w przypadku kradzieży lub wypadku.
 20. Jeżeli wyłączenie samochodu z ruchu powstanie z przyczyn niezależnych od Najemcy, Wynajmujący w miarę możliwości zorganizuje samochód zastępczy o podobnej specyfikacji. Wypożyczalnia nie bierze odpowiedzialności za szkody Najemcy spowodowane wyłączeniem samochodu z ruchu, chyba że Najemca wykaże, że Wynajmujący działał w sposób umyślny.
 21. Najemca pokrywa w pełnej wysokości wszystkie mandaty, kary oraz opłaty powstałe w trakcie wynajmu . Najemca wyraża zgodę na przekazywanie swoich danych osobowych wraz z kopią umowy wynajmu wszystkim organom egzekucyjnym oraz obowiązuje się do uiszczenia opłaty dodatkowej zgodnie z cennikiem.
 22. Najemca zobowiązuje się do przekazania Wynajmującemu pojazdu na czas wykonania niezbędnych napraw oraz przeglądów. Najemca każdorazowo zostaje poinformowany kiedy należy zgłosić Wynajmującemu konieczność wykonania przeglądu okresowego. Po stronie Najemcy leży obowiązek respektowania i terminowego zgłaszania Wynajmującemu konieczności wykonania przeglądu okresowego. W przypadku zaniedbania przez Najemcę, Wynajmujący może obciążyć Najemcę karą umowną zgodnie z cennikiem. Na czas koniecznych napraw Wynajmujący w miarę możliwości zorganizuje pojazd zastępczy dla Najemcy.
 23. Najemca zobowiązany jest do zwrotu pojazdu zgodnie z datą i godziną zawartą w Umowie najmu w biurze Wynajmującego. W przypadku zwrotu w innym miejscu Najemca zobowiązany jest do uiszczenia opłaty zgodnie z cennikiem.
 24. Najemca zobowiązany jest do zwrotu pojazdu z takim samym stanem paliwa jak otrzymał przy odbiorze samochodu. W przypadku naruszenia obowiązku Wynajmujący obciąży Najemcę kosztem paliwa oraz karą umowną zawartą w cenniku.
 25. Opłaty

 26. Opłata za wynajem samochodu dokonywana jest z góry zgodnie ze stawką obowiązującą w dniu podpisania umowy. Cennik najmu oraz wszystkich innych opłat o których mowa w Regulaminie są dostępne na stronie internetowej www.cargorent.pl oraz w biurze Wynajmującego.
 27. Opłata najmu pobierana jest za całą dobę
 28. W przypadku opóźnienia w zwrocie pojazdu Najemca ma obowiązek powiadomić Wynajmującego. Spóźnienie w zwrocie do jednej godziny od określonej w umowie nie powoduje naliczenia opłaty za kolejną dobę.
 29. W przypadku przedłużenia najmu, Najemca zobowiązany jest do zapłaty z góry za okres o który przedłuża wynajem. W przypadku braku terminowej zapłaty Wynajmujący ma prawo zdalnie zablokować pojazd Najemcy oraz zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym, z zastrzeżeniem o możliwości naliczenia dodatkowej kary określonej w cenniku.
 30. Odpowiedzialność najemcy

 31. Samochód posiada OC i AC, po stronie Najemcy leży obowiązek zapoznania się z warunkami ubezpieczenia. W przypadku odmowy wypłaty odszkodowania przez TU ze względu naruszeń ze strony Najemcy, Najemca odpowiada w pełni za wszelkie szkody.
 32. W przypadku uszkodzenia pojazdu w trakcie najmu, Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej zgodnie z cennikiem z wyjątkiem szkód z OC sprawcy. Po stronie Najemcy leży ciężar udowodnienia że szkoda powstałą z nie jego winy. Dowodem może być: oświadczenie sprawcy zdarzenia lub notatka policyjna z miejsca zdarzenia. W przypadku kradzieży samochodu dokumentacja potwierdzająca wszczęcie postępowania.
 33. Każdorazowo w przypadku szkody, Najemca zobowiązany jest do wypełnienia odpowiedniej dokumentacji dla Wynajmującego oraz współpraca z Towarzystwem Ubezpieczeniowym.
 34. W przypadku naruszenia pkt.29 Regulaminu Najemca odpowiada za wszelkie szkody w pełnej kwocie.
 35. Najemca może wykupić ubezpieczenie ograniczające odpowiedzialność za szkody zgodnie ze stawką zawartą w cenniku.
 36. Najemca odpowiada w pełnej kwocie za zwrot samochodu bez wyposażenia, które otrzymał przy wydaniu pojazdu. Wysokość kar zawarto w cenniku.
 37. Postanowienia końcowe

 38. Najemca oświadcza że zapoznał się z Regulaminem oraz spełnia warunki wymagane przez Wynajmującego
 39. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Wypożyczalni.